วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งไหม เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) "ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง"

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“ชุมชนเข้มแข็ง การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี การศึกษาทันสมัย”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. พัฒนาตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง โครงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญา ."เศรษฐิก พอเพียง" มีชีวิตที่ดีมีสุข
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างค่านิยมที่ดี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชนให้ได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึง เพื่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร
 6. และการปกครองประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย
 7. ----
 8. ----

 

เป้าประสงค์

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปการได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ มีผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก ประชาชน และบํารุงศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. มีการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพ
 5. มีการพัฒนาคุณภาพคนการจัดการทางสังคมรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
 6. มีการบริหารจัดการแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค อย่างมปี ระสิทธิภาพ ซ่อมแซม บํารุงรักษาใหม่มีคุณภาพที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 7. เพื่อพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการอนรักษ์และป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. เพื่อสร้างระบบบริหาร การพัฒนาบุคลากรและองค์กร

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ