Hot News :

ผังโครงสร้างหน่วยงาน

      

       เทศบาลตำบลบุ่งไหม ได้จัดทำเอกสาร ผังโครงสร้างหน่วยงานภายในของ  เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะผู้บริหารเทศบาล

นายปรีชา เงินหมื่น

นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 086-2547303

นายสุรศักดิ์ นันทะบุตร

รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 081-5470570

นายสิทธิชัย อักษรพิมพ์

รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 089-7164118

นายมนตรี เครือครำ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 081-4705697

นายอนันต์ คำริกาบุตร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 085-0240223

สภาเทศบาล

นายประสงค์ ศรีใสคำ

ประธานสภาเทศบาล

นายศุภกิจ แก้วอุ่นเรือน

รองประธานสภาเทศบาล

นางสกุณา หวังรวมกลาง

เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวรรณภา พลเดช

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางสาวพรทิพย์ หงษ์มณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายสมัย หงษ์มณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายหนูพัด ชะนารี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายสุวัฒน์ หงษ์มณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายชาญชัย สิมารัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ร้อยตรีบุญเรือง เครื่องพาที

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายศุภกิจ แก้วอุ่นเรือน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายลำพูน ศาลาทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายทองหลาง กุลทะโสม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายประสงค์ ศรีใสคำ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายเอนก อดกลั้น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าสิบตรีพรสวัสดิ์ ครองบุญ

ปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรีพีรนิจ หวังรวมกลาง

รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าส่วน

นางสาวสุวรรณี บุรีพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายจรณินร์ ประเสริฐศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอัจฉรีย์ มีศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม

สำนักปลัด

นาวสุวรรณี บุรีพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด


หัวหน้าฝ่าย

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


พนักงานเทศบาล

นางสาวสุภาวรรณ ภิมา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นงเยาว์ โชคเลิศ

นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

นางรัศมี กุหลาบ

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นางสกุณา หวังรวมกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสายฝน สายสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

นางสาวชลฤทัย ผ่านทอง

นิติกร

นายอาคิน คำวัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าสิบเอกอัมรินทร์ แสงสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวีรพงษ์ สุกใส

เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย

ไม่มี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน

ไม่มี

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ไม่มี

พนักงานขับรถขยะ(คนที่2)

ไม่มี

พนักงานขับรถขยะ(คันที่1)

ไม่มี

พนักงานจ้างทั่วไป

ไม่มี

พนักงานจ้างทั่วไป

ไม่มี

พนักงานจ้างทั่วไป

ไม่มี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายโกวิท รัตนวงค์

พนักงานขับรถขยะ(คันที่1)

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นางสาวชนนิกานต์ ครองบุญ

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายพัฒพงษ์ นรภาร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวปัญจลักษณ์ ประเสริฐศรี

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายเศวตโติ กันยามา

พนักงานขับรถ

นางสาววรรณิสา พั่วพันธ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเทียนศักดิ์ ดกงาม

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมปอง ไท้ทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวินัย แสงทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิพล พลมณี

พนักงานขับรถขยะ(คันที่2)

นายวิทยา วรรณสาย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธวัชชัย สมแพง

ช่วยงานป้องกัน(จ้างเหมาบริการ)

นายกิตติชัย ชัยมงคล

ช่วยงานป้องกัน ฯ(จ้างเหมาบริการ)

นายสันติสุข อักษรพิมพ์

ช่วยงานป้องกันฯ(จ้างเหมาบริการ)

นายศิริศักดิ์ ประทุมพันธ์

พนักงานขับรถดับเพลิง(ทั่วไป)

นายจินดา แสงเย็น

ช่วยงานป้องกัน(จ้างเหมาบริการ)

นายบุญล้อมสุวรรณา

พนักงานจ้างทั่วไป(ช่วยงานป้องกัน)

กองคลัง

นางสาวอัจฉรีย์ มีศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง


หัวหน้าฝ่าย

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน


พนักงานเทศบาล

นางสาวมณีวรรณ พรมด้าว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรสสุคนธ์ ปิดพลู

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุภาพร จำปานาค

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ไม่มี

นักวิชการพัสดุปฏิบัติการ

ไม่มี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ไม่มี

นักจัดการงานทั่วไป

ไม่มี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ไม่มี

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ไม่มี

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ไม่มี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ไม่มี

เจ้าพนักงานพัสดุ

ไม่มี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ไม่มี

นายช่างโยธา(ช่างแผนที่1)

ไม่มี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ไม่มี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นางวิไล สุทธิอาคาร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสุนันดา คำริกาบุตร

ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี

ไม่มี

ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี

ไม่มี

จ้างเหมา ฯ ช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

ไม่มี

พนักงานจ้างทั่วไปช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

ไม่มี

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

ไม่มี

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

ไม่มี

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

ไม่มี

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

นางสาวสุรัตน์ติกานต์ เงินหมื่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ไม่มี

พนักงานจ้างฯ

ไม่มี

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษี

ไม่มี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ไม่มี

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นางสาวสุภาวดี ภูมิภัค

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

นายจรณินร์ ประเสริฐศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่าย

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


พนักงานเทศบาล

ไม่มี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ไม่มี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ไม่มี

นายช่างโยธาอาวุโส

นายมนตรี คำทา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ณปภ้ส เทพารักษ์

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ว่าง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายอุริต ผาจันทร์

เจ้าพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ไม่มี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ไม่มี

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ไม่มี

พนักงานขับรถกระเช้า

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นางสาววรัญญา ศรีใสคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสายัน จัทรพรโสม

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายยุทธพงษ์ อักษรพิมพ์

พนักงานขับรถกระเช้า

ไม่มี

ผู้ช่วยงานธุรการ

ไม่มี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ไม่มี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ไม่มี

พนักงานขับรถ

ไม่มี

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

ไม่มี

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

ไม่มี

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

ไม่มี

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

กองการศึกษา

ว่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


หัวหน้าฝ่าย

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


พนักงานเทศบาล

นายสุริยัน ชำนาญเวช

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นายศุภศิลป์ พื้นอินทร์

นักวิชาการศึกษา

นายอัมพร ชำนาญเวช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นางสาวลัดดา ยกแสง

ผู้ช่วยธุรการ

ไม่มี

บุคลากรสนับสนุนการสอน

ไม่มี

ผู้ช่วยธุรการ

ไม่มี

บุคลากรสนับสนุนการสอน

ไม่มี

จ้างเหมาฯช่วยงานโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

ไม่มี

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม

นางสาวกกรณิการ์ มูลมี

ครู

นางสาวปภัสสร หงษ์มณี

ครู

นางสาวอัยยดา แก้ววงษา

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกรรณิกาณื สิงห์สิทธิ์

ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม2

ไม่มี

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งไหม2

ไม่มี

ผู้ดูแลเด็ก

ไม่มี

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

พัชรินทร์ เครือครำ

แม่บ้าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ไม่มี

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ไม่มี

ผู้ดูแลเด็ก

ไม่มี

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ไม่มี

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ไม่มี

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ไม่มี

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ