ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

คำขวัญของตำบลบุ่งไหม

ศูนย์รวมศาสนา ลานตากุดบุ่ง เรืองรุ่งตลาดอาริยะบ้านราช หาดทรายมูลคุ้มบ้านใต้ ป่าหนองบัวมีด้วงแสง แซบหลายปลากระชัง” "

      ประวัติความเป็นมาของตำบลบุ่งไหม ตำบลบุ่งไหม เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นอยู่ในเขตตำบลอื่น 2 ตำบล คือ ตำบลขวางและตำบล คำน้ำแซบ หมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลคำขวาง มีจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านวังกางฮุง บ้านยาง และบ้านคำกลาง มีจำนวน 3 หมู่บ้าน ที่ขึ้นกับตำบลคำน้ำแซบ คือบ้านกุดระงุม ,บ้านท่ากกเสียวและบ้านกุดปลาขาว ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2536 ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นตำบล รวม 6 หมู่บ้าน เข้าด้วยกันเดิมตำบลยังไม่มีชื่อ เนื่องจากมีความขัดแย้งกันในการตั้งชื่อเป็นตำบล คือ บ้านวังกางฮุง บ้านยาง อำเภอวารินชำราบ โดยปลัดอำเภอ คือ นายธีระ พรชูตรง ได้ลดความขัดแย้งโดยขอให้ใช้ชื่อภูมิประเทศที่สำคัญและนายวินิจ นันทะบุตร กำนันในขณะนั้น ได้ประชุมชาวบ้านโดยได้มติตกลงในที่ประชุมให้เป็นชื่อ“ตำบลบุ่งไหม”ตามหนองน้ำสาธารณะหนองบุ่งไหมที่แยกออกมาจากแม่น้ำมูลที่ตั้งทำการสภาตำบล ในขณะนั้นซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านคำกลางยกฐานะเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2536 ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน มีรูปแบบการปกครองแบบสภาตำบลยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 จนถึงปัจจุบันเหตุที่ได้ใช้ชื่อ“บุ่งไหม”เนื่องจากว่าที่ตั้งที่หน่วยงานใกล้กับหนองน้ำสาธารณะชื่อ บุ่งไหม ที่แยกมากจากลำแม่น้ำมูล คำว่า "บุ่ง" มาจากภาษาพื้นบ้านอีสาน มีลักษณะคือ เป็นพื้นที่ชุ่มริมฝั่งลำน้ำที่มีน้ำท่วมเป็นครั้งคราว" ใช้เรียกบริเวณที่ลาดลุ่มที่มีแหล่งน้ำแช่ขังและในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายคำว่า"บุ่ง"คือ"บึง"บริเวณลำน้ำในที่ราบริมฝั่งแม่น้ำที่แอ่งน้ำเอ่อล้นตลิ่งเจิ่งนองไปทั่วระหว่างฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากและน้ำที่ล้นตลิ่ง จะท่วมอยู่บนพื้นที่ราบเป็นระยะเวลาแรมเดือนในแต่ละปี ลักษณะดินเป็นดินตะกอนเกิดจาการพัดพามาทับถมกันของสายน้ำหลาก จึงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มซึ่งมักจะมีน้ำเอ่อท่วมตามคุ้งน้ำหรือแผ่ออกเป็นพื้นที่กว้างมีพืชพรรณหลายชนิดขึ้นปกคลุมซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกพื้นที่ลักษณะ นี้ว่า“บุ่ง”คำว่า บุ่งไหม มาจากการบอกเล่าของชาวบ้านในสมัยก่อนว่าในหนองน้ำแห่งนี้ มีต้นไม้ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็น เถาวัลย์ซึ่งภาษาพื้นบ้านอีสานเรียกว่า เครือไหม เกิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณหนองน้ำแห่งนี้ชาวบ้านจึงเรียกบุ่งน้ำแห่งนี้ว่า”บุ่งไหม”และองค์การบริหารส่วนตำบล บุ่งไหมได้มีการออกประชาคม เพื่อยกฐานะจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหมเป็นเทศบาลตำบลบุ่งไหม ผ่านการเห็นชอบจากชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ที่ต้องการเห็น ตำบลบุ่งไหมมีความเจริญก้าวหน้า เหมือนกับหมู่บ้านอื่นจนได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยเป็นเทศบาลตำบลบุ่งไหม ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นต้นมา

 

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ