กองคลัง

นางสาวอัจฉรีย์ มีศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง


หัวหน้าฝ่าย

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ไม่มี

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน


พนักงานเทศบาล

นางสาวมณีวรรณ พรมด้าว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวรสสุคนธ์ ปิดพลู

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุภาพร จำปานาค

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ไม่มี

นักวิชการพัสดุปฏิบัติการ

ไม่มี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ไม่มี

นักจัดการงานทั่วไป

ไม่มี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ไม่มี

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ไม่มี

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ไม่มี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ไม่มี

เจ้าพนักงานพัสดุ

ไม่มี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ไม่มี

นายช่างโยธา(ช่างแผนที่1)

ไม่มี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ไม่มี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นางวิไล สุทธิอาคาร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสุนันดา คำริกาบุตร

ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี

ไม่มี

ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี

ไม่มี

จ้างเหมา ฯ ช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

ไม่มี

พนักงานจ้างทั่วไปช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

ไม่มี

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

ไม่มี

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

ไม่มี

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

ไม่มี

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษีฯ

นางสาวสุรัตน์ติกานต์ เงินหมื่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ไม่มี

พนักงานจ้างฯ

ไม่มี

จ้างเหมาฯช่วยงานแผนที่ภาษี

ไม่มี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ไม่มี

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นางสาวสุภาวดี ภูมิภัค

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ